Tendrem escola fora del poble

La "potestat discrecional" com a únic argument

 

En relació a la requalificació dels terrenys per a la construcció del nou centre escolar al costat del cementeri, l’associació ALES va presentar un total de sis al·legacions per considerar que aquest és el pitjor indret que podria haver escollit l’Ajuntament per aquesta finalitat. Els inconvenients apuntats per la nostre associació a la ubicació de la nova escola són els següents:

 

·         Esta desconnectada del casc urbà i per tant allunyada del centre del poble, amb tot els desavantatges que això implica:

-          Dificulta l’accés a peu de la major part de la població, fent-lo impossible per a molts d’infants, el que constitueix un dret inalienable principalment per al nins i nines, a un poble de les nostres dimensions.

-          Conseqüència de l’anterior, resultarà una major utilització dels cotxes per als desplaçaments à l’escola amb tots els inconvenients.

-          L’activitat escolar quedaria completament aïllada de la vida quotidiana del poble, el que implica una passa més cap a la configuració d’un “poble dormitori” en detriment de la vida social del municipi.

 

·         Esta separada del casc urbà per la via de circumval·lació prevista al planejament actual i que està destinada a ser la principal via d’accés des de l’autopista al poble i als polígons industrials de Son Llaüt i de Consell. Això implica, entre d’altres, els problemes següents:

·         Un nivell de perillositat molt elevat per als nins i nines que hauran de conviure amb un trànsit industrial intens per entrar i sortir de l’escola. 

·         Problemes de circulació en fer coincidir al mateix creuer tot el trànsit d’entrada i sortida de l’escola amb l’entrada i sortida del trànsit industrial dels polígons.

·         Un augment del cost final del projecte, ja que tard o prest s’hauran de posar els mitjans necessaris en forma de ponts o de túnels, per compensar els problemes que ara se estan creant

 

Entenem que aquests inconvenients justifiquen sobradament la recerca d’una ubicació annexa al casc urbà i el més a prop possible del seu centre, que eviti l’augment del perill per a la integritat física i per la vida dels nostres infants.

 

·         Està allunyada de la zona esportiva municipal, contràriament a la zona escolar prevista al planejament urbanístic actual. Això farà impossible que els alumnes puguin  utilitzar aquesta zona i implicarà un augment del cost de la nova escola per poder-la dotar dels serveis de que ara disposa: pista poliesportiva coberta, piscines i camps de futbol, bàsquet i tenis.

Entenem que per raons de racionalització de les despeses públiques, la nova escola hauria d’estar situada a prop de la zona esportiva municipal, on existeixen actualment terrenys lliures més que de sobra.

 

·         Implica un impacte paisagistic negatiu molt greu, ja que desapareixeria la vista més bella del nostre poble. Tal vegada l’única vista bella del poble

 

Finalment ALES proposa a la darrera al.legació que:

 

L’únic argument utilitzat per justificar la ubicació de la zona escolar (“L’ajuntament no disposa d’altre parcel·la amb condicions de solar urbà de dimensions necessàries..”) si bé és cert, resulta totalment inadmissible, atès que l’Ajuntament, en tant que màxima autoritat local, disposa de poder i de mitjans més que suficients per adquirir els terrenys que es considerin més adients i que millor convinguin al poble, si cal per via d’urgència.

És ben sabut que a prop de l’escola actual, i per tant a prop de la zona esportiva, existeixen terrenys lliures (rústics i urbans) que serien més adequats per ubicar la futura escola.

Entenem que si l’Ajuntament no disposa de la parcel·la adient  l’ha d’adquirir, per via de compra o de permuta, i pels procediments d’urgencia previstos per la llei, fent valer l’interès públic per damunt dels interesos privats.

 

Tots aquests arguments són ben segur discutibles. Ara bé, la resposta de l’Ajuntament per rebutjar totes les al·legacions d’una sola tacada és una  bona mostra del menyspreu més absolut d’una institució dita democràtica davant les critiques i aportacions de l’opinió publica: “Desestimar les al.legacions presentades (...) per considerar que les mateixes afecten a la potestat discrecional de l’Administració en matèria urbanística, configuradora del ‘ius variandi’, i esser aquesta una decisió municipal”.

 

A l’autoritat competent no li calen mes arguments: ells fan el que volen i com volen perquè ells comanden i no necessiten donar explicacions a ningú.   

 

Tindrem l’escola a fora del poble. Aquest és la trista realitat.

 

Associació ALES

www.santamariadelcami.net/ales