l’associació ALES per Santa Maria del Camí, a la vista de l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006, referit a la requalificació d’una parcel·la de sòl rústic al municipi de Santa Maria per a implantar un equipament escolar, publicat al BOIB nº 130 de 16-09-2006,

 

MANIFESTA

 

Que amb el present escrit i en el termini legal d’un mes, de conformitat amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu, presenta RECURS D’ALÇADA contra dit acord,

 

EN BASE ALS SEGÜENTS FETS :

 

1.- Els plànols a exposició pública no es corresponen amb el planejament vigent

 

Durant el termini legal d’exposició pública d’aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Santa Maria, que es va dur a terme als mesos de juliol i d’agost de 2005 (BOIB num 104 de 12-07-2005), els plànols que l’Ajuntament posà a disposició del públic no es corresponien amb el planejament vigent en aquell moment, principalment perquè no apareixia la VIA DE CIRCUMVAL·LACIÓ prevista a les NNSS.

 

L’existència d’aquesta via és fonamental a l’hora d’avaluar la conveniència dels terrenys requalificats, ja que la nova escola, a més de quedar fora del casc urbà, quedaria separada del mateix per una via de circumval·lació que concentraria la major part del trànsit motoritzat d’accés desde l’autopista al casc urbà i als polígons industrials de Son Llaüt i de Consell.

 

Aquesta irregularitat en la documentació que figurava a l’exposició pública, ja va ser assenyalada a traves d’una de les al·legacions que la nostra associació va presentar davant l’Ajuntament el dia 10 d’agost de 2005, registrada amb el nº 1951/2005. 

 

L’argument del govern municipal afirmant que l’esmentada via de circumval·lació va ser suprimida per la Llei 6/99, de Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), és del tot incorrecte, si ens atenem a la normativa urbana vigent a l’any 99 i al contingut de la dita llei:

·         Les Normes Subsidiàries (NNSS) de Santa Maria (text refós de 1996) preveuen la “conveniència d’establir una via de Ronda que canalitzi els fluxos de trànsit rodat per l’exterior del casc urbà. ” (apartat 1, pàg. 7), “ havent-se optat per realitzar l’enllaç de l’autopista amb les carreteres d’Inca i Bunyola, a través d’una via de Ronda perifèrica”  (apartat 2.6, pàg. 14). Aquesta via de Ronda apareix degudament representada als plànols de l’esmentada normativa i en particular al plànol 3.2.2 referent a la xarxa viària.

·        La Llei 6/99 de DOT, en relació a La normativa urbanística local preveu únicament la desclassificació del sòl urbanitzable no planificat (disposició addicional dotzena). Lògicament, amb la desaparició del sòl urbanitzable, no desapareix la via de ronda. Ben al contrari la llei 6/99, confirma en aquest aspecte els objectius de les NNSS al seu article 61.2.b on parla de “Establir propostes per reduir el trànsit individual a l’interior dels nuclis urbans”.

 

Entenem per tant que aquesta irregularitat en la documentació exposada, constitueix un DEFECTE DE FORMA que invalida completament tot el procediment de requalificació dels terrenys, atès que no es va posar en coneixement del públic l’element mes important a l’hora de avaluar els greus inconvenients que suposarien l’emplaçament elegit per la nova escola.     

 

2.- Els plànols a exposició pública no estan diligenciats per la secretària o funcionari de l’Ajuntament

 

Durant el termini legal d’exposició pública d’aquesta modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Santa Maria, que es va dur a terme al mesos de juliol i d’agost de 2005 (BOIB num 104 de 12-07-2005), el plànols que l’Ajuntament posà a disposició del públic no estaven degudament diligenciats per la secretària o funcionari de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’article 151-2 del Reglament de Planejament de 1978 en relació a l’article 128-5.

 

Aquesta irregularitat en la documentació que figurava a l’exposició pública, ja va ser assenyalada a traves d’una de les al·legacions que la nostra associació va presentar davant l’Ajuntament el dia 10 d’agost de 2005, registrada amb el nº 1952/2005.

 

Entenem per tant que aquesta irregularitat en la documentació exposada, constitueix un DEFECTE DE FORMA que invalida el termini legal d’exposició pública, en base a la  sentència del TRIBUNAL SUPREM de 27-02-1996 on s’afirma que la inexistència d’aquesta diligència podria produir “la anulación del trámite de la información pública si existiesen dudas razonables o pruebas suficientes que llevasen al fundado convencimiento de la verosimilitud de poder pensar seriamente que la documentación que se ha sometido a la información del pública no era le que había sido realmente aprobada inicialmente”. Segons el que ja s’ha exposat al punt nº 1, tenim els dubtes raonables per poder pensar que la documentació exposada no es correspon amb el que es vol aprovar.

 

 

3.- La documentació referent a subsanació de deficiències aportada per l’Ajuntament al CIM és parcial i errònia

 

A instàncies de la Ponència tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (sessió del 21 d’abril del 2006, punt núm. 9), l’Ajuntament de Santa Maria va remetre al Consell de Mallorca, Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la documentació sol·licitada per a la subsanació de deficiències, amb data de 9 de maig del 2006. Tant en la justificació de l’emplaçament com en algun plànol adjunt hi ha informacions que consideram errònies i parcials:

 

Al punt  2, referent a la major justificació de l’emplaçament de la parcel·la respecte la possibilitat d’emplaçament a altres indrets es fan una sèrie d’afirmacions inexactes:

 

-          L’Ajuntament de Santa Maria del Camí no disposa dels terrenys necessaris dins sól urbà ni dels mitjans econòmics suficients per a la seva adquisició”. Aquesta afirmació no té en compte el fet que d’acord amb les Normes Subsidiàries vigents des del 1988, al casc urbà de Santa Maria del Camí hi ha un total de 115.000 metres quadrats urbans edificables en Unitats d’Actuació pendents de ser executades. Només el 10% de les cessions obligatòries proporcionarien sobradament els terrenys, i sobretot els mitjans econòmics necessaris per a adquirir-ne els adequats.

 

-          A les Normes Subsidiàries vigents no existeix cap vial de circumval·lació, ja que va ser eliminat per les DOT”. Sobre aquest respecte ens remetem a l’exposat al punt 1 d’aquest mateix escrit, en el sentit que les DOT desclassifiquen sòl, però no eliminen cap part de la xarxa viària bàsica del municipi. De tota manera l’Ajuntament admet l’existència de la circumval·lació a la revisió de les NN.SS., amb la qual cosa anul·laria la seva pròpia argumentació en cas que fos certa.

 

-          La major part de les parcel·les de la zona rústica interior d’aquest vial (de circumval·lació) es troben edificades, no havent-se pogut adquirir la superfície necessària”. A la zona rústica interior del vial de circumval·lació existeixen diversos terrenys no edificats amb la superfície necessària per construir el nou centre docent. L’afirmació de l’Ajuntament oculta el fet que els terrenys existeixen, per la qual cosa no es justifica el motiu pels quals no han pogut ser adquirits.

 

 

El plànol que adjunta l’Ajuntament on s’assenyala el traçat de la via de circumval·lació no està diligenciat, i a més presenta errors i deficiències fonamentals a l’hora d’entendre les implicacions que tendria l’emplaçament del centre docent respecte d’aquesta via: Només s’ha grafiat el recorregut de la circumval·lació sobre sòl rústic, amb la qual cosa ofereix una imatge incompleta, amb discontinuïtats que no correspon a la realitat d’aquest projecte, i que oculta les implicacions que tendrà en el trànsit als voltants del centre docent..

 

 

4.- En cap document aportat per l’Ajuntament es fa menció que la circumval·lació concentrarà la major part del trànsit motoritzat d’accés desde l’autopista al casc urbà i als polígons industrials de Son Llaüt i de Consell, amb la qual cosa el trànsit de vehicles pesants entre el casc urbà i l’equipament escolar serà considerable i afectarà la seguretat en els seus accessos. Consideram que aquest és un punt fonamental per considerar la idoneïtat de l’emplaçament.

 

 

5.- L’emplaçament del centre docent és contrari a l’article 50 del Reial Decret 2159/1978

 

            Aquest article estableix que “Las distintas áreas escolares resultantes deberán distribuirse adecuadamente en el ámbito territorial (...) a fin de conseguir que la distancia a recorrer por la población escolar sea lo más reducida posible, debiéndose garantizar el acceso a las mismas tanto desde la red viaria como desde la red peatonal

 

Contràriament a aquest criteri, l’emplaçament del centre docent està separat del casc la qual cosa implica una sèrie d’inconvenients considerables

 

-          Dificulta l’accès a peu per a la major part de la població, i el fa impossible per a molts d’infants

-          Fomenta una major utilització dels cotxes

-          L’activitat escolar quedarà aïllada de la vida quotidiana del poble, fomentant la configuració d’un “poble dormitori”.

 

 

Un ensenyament en condicions significa, entre moltes altres consideracions, que ha de tenir lloc en un emplaçament adequat.

 

L’elecció d’aquest emplaçament implicarà les condicions en què tendrà lloc l’escolarització de generacions futures d’escolars de Santa Maria del Camí.

 

Més enllà de consideracions legals i adequacions a normatives, el que ens mou a presentar aquest recurs és el fet que l’emplaçament aprovat per l’Ajuntament significa un greu perjudici per als nins i nines d’educació infantil i primària, que es veuran obligats en el futur a anar a escola a fora del poble.

  

Per tot això,

SOL·LICITEM:

Que es tengui per presentat el present escrit i per interposat RECURS D’ALÇADA contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada dia 16 de juny de 2006 i referit a la requalificació d’una parcel·la de sòl rústic al municipi de Santa Maria per a implantar un equipament escolar, i que, prèvia la pertinent tramitació, es dicti resolució anul·lant dit acord i s’obri nou termini d’exposició pública complint tots els requisits legals.

Així mateix, de conformitat amb l’art. 111 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions públiques del Procediment Administratiu Comú,  es declari la SUSPENSIÓ DE L’APLICACIÓ DE DIT ACORD, ja que la seva execució provocaria inseguretat jurídica a tercers de difícil reparació.

Santa Maria, a  16  d’octubre  de 2006